Production Supervisor

CPF (Thailand) Public Co., Ltd.
16 May 2024
2rbH274905.png

Job Description

 

  • รับแผนการผลิตเพื่อนำมาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมการกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นไปมาตรฐานการผลิต มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่กำหนด
  • ควบคุมดูแลกำลังอัตรากำลังคนและเครื่องจักรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานในการผลิตต่างๆ เช่น การรับตรวจตามระบบข้อกำหนดลูกค้า ระบบมาตรฐานแรงงาน ระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คิดค้นและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายการผลิต

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ เข้างานเป็นกะ

สถานที่เปิดรับ โรงงานชำแหละตัดแต่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สถานที่เปิดรับ โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรขุน-พันธุ์ อ.เบญจรักษ์ จ.ศรีสะเกษ