PIGPRO SWINE STAFF

C.P. Vietnam Corporation
29 Mar 2024

Job Purpose

- Báo cáo, quản lý, xuất nhập các tài sản, số liệu liên quan đến trại thuê.

Job Description (Accountability)

1. Công việc hằng ngày
- Kết hợp cùng kỹ thuật (hoặc đại diện kỹ thuật), bảo vệ nhận cám, thuốc, tinh, heo  giống, vật dụng (kết hợp bảo trì tại trại) vào trại
- Kết hợp cùng kỹ thuật, bảo vệ xuất cám, thuốc, tinh, heo (cai sữa, heo loại), vật dụng (kết hợp với bảo trì trại).
- Cùng kỹ thuật, bảo vệ kiểm tra số liệu heo chết (số tai, chuồng nuôi, giới tính, tuần tuổi..)
- Cùng kỹ thuật và bộ phận chọn giống (nếu có) kiểm tra số tai heo hậu bị nhập và gởi số tai về trại chuyển
- Cùng kỹ thuật kiểm tra Stock heo con trại đang đẻ
- Cùng kỹ thuật kiểm tra stock kho cám, thuốc
- Nhận và đối chiếu số liệu các báo cáo viết tay từ kỹ thuật (báo cáo cám, thuốc,tinh, heo phối, đẻ, cai sữa,chết, loại, xuất..) từ 16h-17h so với thực tế và phản ánh với kỹ thuật (hoặc quản lý) nếu số liệu có vấn đề hoặc chưa chính xác
- Nhập các số liệu như: báo cáo phối, đẻ, cai sữa, heo con chết loại, heo cai sữa xuất, heo nái loại, cám nhập, cám sử dụng, thuốc & vaccin sử dụng, tinh sản xuất, tinh nhận từ trại khác, tinh xuất đi trại khác... vào chương trình Pigpro
- Làm báo cáo nhận heo trên chương trình
- Gởi email các báo cáo xuất heo, loại heo, nhập heo, nhận cám tới các bộ phận liên quan
- Update hình heo chết lên chương trình
- Dựa vào báo cáo từ chương trình Pigpro ra số tai heo con và ghi vào báo cáo đẻ
- Kiểm tra việc thực hiện báo cáo trên chương trình Edoc, QR. code thuốc.
2. Công việc hằng tuần
- Thứ 2 hàng tuần in các form, biểu mẫu …còn thiếu phục vụ cho công việc
- Thứ 3 hàng tuần cùng kỹ thuật,bảo vệ  kiểm tra Stock tổng đàn heo con
- Thứ 4 hàng tuần kiểm tra thẻ nái với số tai nái thực tế đối với trại đưa heo lên đẻ
- Thứ 5 kiểm tra AIAO  và cập nhật báo cáo.
- Thứ 6 hàng tuần cùng kỹ thuật, bảo vệ kiểm tra Stock tổng đàn nái nọc, tổng đàn heo con.
- Thứ 7 hàng tuần cùng kỹ thuật kiểm tra báo cáo heo phối trong tuần và heo vấn đề
- Gởi email báo cáo các số liệu hàng tuần cho admin, kế toán, quản lý liên quan.
- Hỗ trợ đời sống và công tác duy trì 5 S ở trại. 
- Hỗ trợ các dự án mới áp dụng cải tiến công việc: PO, QR code kho thuốc.
3. Công việc hàng tháng
- Gởi báo cáo ống phối, ống nhọn, môi trường
- Tổng hợp số liệu báo cáo sử dụng năng lượng SHE- KPIs & SHE Energy từ cán bộ an toàn và gửi email về văn phòng.
- Chốt các báo cáo tháng gửi email báo cáo
- Báo cáo các dự án innovation, hài lòng 1 ngày áp dụng cải tiến công việc.

Competencies

Education

Vocational

Experience

Không cần kinh nghiệm

Knowledge

- Kiến thức về tin học văn phòng.
- Kiến thức cơ bản về quy trình chăn nuôi heo.
- Tiếng Anh cơ bản.

Skills

- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Key Performance Indicator

- Thất thoát, chênh lệch số liệu = 0
- Số tai heo ghép giảm Trại PS ≤ 0.2% tổng đàn nái; Trại GP, GGP = 0% tổng đàn nái.
- Báo cáo số liệu kịp thời, chính xác 100%
- Cập nhật số liệu chính xác 100%, tình trạng heo chính xác 100%.
- Kiểm kê tai sản định kỳ đầy đủ, chính xác 100%