Career for Life with CPF

สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-766-8000 , 8702-5  |  Email: careers@cp-hrexp.com

 

ฝากประวัติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!   กรอกอีเมลและข้อมูลของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งเตือนตำแหน่งงานที่คุณสนใจ และโอกาสดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด

เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 133,389 คน ในประเทศไทยและอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งในประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลก

ที่ซีพีเอฟ "บุคลากร" คือ จักรกลสำคัญที่ต้องได้รับการฝึกปรือ การสั่งสม การพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริษัท และตัวของพวกเขาเอง เมื่อท่านเข้ามางานร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและ สร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ความเป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บุคลากรทุกระดับ จะได้รับการพัฒนาด้าน ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เรามีประตูสู่ความสำเร็จ Gateway to Success โดยการฝึกฝนและพัฒนาสำหรับบุคลากร ทุกระดับตั้งแต่ทุกระดับตั้งแต่บุคลากรสายงานการผลิต การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่, การพัฒนาผู้นำในอนาคตรวมถึงการพัฒนา ผู้บริหารระดับโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างมีระบบของบริษัท

พัฒนาความเป็นมืออาชีพ

บุคลากรทุกระดับจะได้รับการพัฒนา
ด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ผลประโยชน์ตอบแทน

ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นในการเป็น
องค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจเป็นเลิศ

บรรยากาศในการทำงาน

ซีพีเอฟ มีนโยบายที่จะ
“รวมพลังผสานความต่าง” ของพนักงาน

สมัครงาน

ซีพีเอฟ เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง เติบโตและประสบความสำเร็จ
ซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท

ก้าวเป็นองค์กรแห่งผู้นําและมืออาชีพ

บริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนาตามกรอบความสามารถ (COMPETENCY-BASED) ที่บูรณาการทั้งมิติค่านิยม องค์กร ภาวะผู้นํา การบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้าน Digitization เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านกระบวนการ ฝึกอบรมที่มีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการทํางานมากกว่า 5,000 หลักสูตร   Join Us

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทํางานที่พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด

"พนักงาน" เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุน อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 133,389 คน ในประเทศไทยและอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก   View more on Facebook Career Page:

ธุรกิจอาหารสัตว์

จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารคุณภาพอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก

Animal Feeds Business

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

พันธุ์สัตว์ที่แข็งแรง อาหารสัตว์คุณภาพ และการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

Farm Business

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ซีพีเอฟจึงสามารถควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพของวัตถุดิบตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก

Food Business

เรื่องดีดี CPF EP.72

เรื่องดีดี CPF EP.72

ตอน CPF เสริมทัพ 'รพ.สนามธรรมศาสตร์ และ จ.นนทบุรี' ส่งอาหารจากใจสู้ภัยโควิด

ภาพถ่ายภายในองค์กร