ติดต่อเรา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์
โทรศัพท์: 02-800-8000
consumercenter@cpf.co.th

ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 22
โทรศัพท์: 02-766-8000
pr@cpf.co.th

ด้านสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์  ชั้น 21
โทรศัพท์: 02-766-8000 ต่อ 8702-5
careers@cp-hrexp.com

สำนักเลขานุการบริษัท

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
โทรศัพท์: 02-766-8352
แฟกซ์: 02-638-2139
csoffice@cpf.co.th

 

ด้านลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
โทรศัพท์: 02-766-8322, 8351
Fax: 02-638-2139
iroffice@cpf.co.th

 

หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 17
โทรศัพท์: 02-766-8000
แฟกซ์: 02-766-8575
i-sd@cpmail.in.th